Uncategorized

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po wielu staraniach nasz ogród otrzyma wsparcie finansowe na kolejną inwestycję.

Dotacja w kwocie 23 700 zł została przyznana przez Śląski Urząd Marszałkowski.

Tym razem uporządkujemy teren z kontenerami i pojemnikami na odpady. Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Etap I będzie zrealizowany w roku bieżącym.

W dniu 26 marca 2024 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia „symbolicznych czeków”. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z urzędem, aby można było przystąpić do realizacji zadania.

Serdecznie dziękujemy Radnym Sejmiku Wojewódzkiego za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

 

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Read More »

Kandydat do Rady Miasta

Zachęcamy do udzielenia poparcia kandydatowi na Radnego do Rady Miasta Częstochowy. Jest to szczególnie istotne dla wszystkich działkowców w okręgu częstochowskim, ponieważ Pan Grzegorz Tasarz będzie dbał o interesy ogrodów działkowych.

Kandydat do Rady Miasta Read More »

Reorganizacja w ROD

Drodzy Działkowcy,

Podczas prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego zmianie uległy powierzchnie działek, a wraz z nimi uporządkowana została numeracja. Dotychczasowy podział ogrodu na 3 tereny został zastąpiony zakresem numerów od 1 do 255.

Aby ułatwić identyfikację działek według nowego zakresu, przygotowane zostały tabliczki z numerem, które w najbliższym czasie zostaną zainstalowane na furtkach lub ogrodzeniach.

Prosimy nie zmieniać lokalizacji tabliczek.

Również alejki będą opisane nowymi tabliczkami z nazwą oraz zakresem numerów działek.

W kilku punktach ogrodu usytuowane zostaną tablice z planem sytuacyjnym ROD. Obecnie plan sytuacyjny jest dostępny na stronie internetowej www.rod1majawolnosc.pl (zakładka „Plan Sytuacyjny Ogrodu”) oraz w biurze ogrodu.

Każdy działkowiec otrzyma pismo z informacją o zmianie powierzchni działki oraz nowym numerze. Działkowcy posiadający adresy e-mail otrzymają dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej, a pozostali pocztą tradycyjną.

Reorganizacja w ROD Read More »

Biuro i Kasa w sezonie 2024

W sezonie 2024 Biuro oraz Kasa Ogrodu funkcjonować będą od godz. 10:00 do 12:00 w poniższych terminach:

DataBiuroKasa
20 kwietnia
11 maja
25 maja
8 czerwca
22 czerwca
13 lipca
27 lipca
10 sierpnia
24 sierpnia
7 września
21 września
5 października
19 października

Biuro i Kasa w sezonie 2024 Read More »

Zmiana ceny wody

W związku z podwyżką ceny wody wprowadzoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, opłaty za wodę zużytą w ROD w 2024 roku prosimy dokonywać według stawki 5,40 zł/m³.

Zmiana ceny wody Read More »

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024

Zapraszamy wszystkich Działkowców na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ROD „1 Maja-Wolność” w Częstochowie.

Zebranie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2024 roku w Domu Działkowca ROD „1 Maja-Wolność” (Alejka Tulipanowa).

Początek obrad: w  I terminie godz. 15:00; w II terminie godz. 15:30 *

* Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

  • Przepis dotyczący drugiego terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.
  • Zgodnie z 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
  • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w Biurze Zarządu ROD „1 Maja-Wolność” w Częstochowie w dniach 25 oraz 26 marca 2024r. w godz. 15:00 – 17:00.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 Read More »

Opłata partycypacyjna 2024

Na postawie Uchwały nr 3/XXI/2023 z dnia 21.11.2023 Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców postanowiła podnieść o 0,01 zł. stawkę partycypacyjną przekazywaną do właściwej terytorialnie jednostki terenowej PZD. Nowa stawka w wysokości 0,13 zł będzie obowiązywała od 2024 roku.

Zarząd ROD jest zobowiązany przekazywać kwotę odpowiadającą iloczynowi kwoty 0,13 zł i liczby m² pod działkami, do których tutuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD.

Opłata partycypacyjna 2024 Read More »

Scroll to Top